Ερευνητικά Εργαστήρια

Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού του τμήματος έχουν σημαντική ερευνητική δραστηριότητα με συμμετοχές σε ερευνητικές προτάσεις και υλοποιήσεις, με δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, με ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό έτερο-αναφορών, με συμμετοχή σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια (μέλη επιστημονικών και οργανωτικών επιτροπών, παρουσιάσεις εργασιών) με συμμετοχή σε ευρωπαϊκά δίκτυα πανεπιστημίων και με μεγάλες διακρίσεις. Αποτελούν επομένως ένα σημαντικό παράγοντα της ερευνητικής πολιτικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Το  Τμήμα Δ.Ε.Τ. ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες των μελών του δια τη διεκδίκηση τέτοιων προγραμμάτων η οικονομική διαχείριση των οποίων γίνεται κατά κύριο λόγο από την Επιτροπή Ερευνών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.  Ένας σημαντικός αριθμός μελών του διδακτικού προσωπικού ασχολείται με ερευνητικά προγράμματα.

Το Τμήμα διαθέτει  δυο ερευνητικά Εργαστήρια:

Ηλεκτρονικής Εγκληματολογίας & Διαχείρισης Ψηφιακών Δεδομένων

Καινοτομίας, Δημιουργικότητας και Ανταγωνιστικότητας Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Close Menu