Ο Οδηγός Σπουδών απευθύνεται κυρίως στους φοιτητές του Τμήματος και έχει ως κύριο στόχο την έγκυρη ενημέρωσή τους σχετικά με την εκπαίδευση που τους παρέχεται. Μέσα από τις σελίδες του ο φοιτητής έχει την ευκαιρία να γνωρίσει αναλυτικά το όραμα και τους στόχους του Τμήματος, το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, τους διδάσκοντες καθώς και τις υπηρεσίες που υποστηρίζουν την λειτουργία του. Το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών και η συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου των μαθημάτων του βοηθούν τους φοιτητές να οργανώσουν σωστά και αποτελεσματικά τις σπουδές τους. 
Στον οδηγό αυτό περιλαμβάνονται επίσης πληροφορίες σχετικά με τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος και το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών. Ο οδηγός σπουδών ανανεώνεται σε ετήσια βάση ή έκτακτα όποτε κριθεί σκόπιμο. Ο οδηγός σπουδών περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το νέο ή τον υποψήφιο φοιτητή.

Γενικότερα, για την λειτουργία του Τμήματος εφαρμόζεται ο Εσωτερικός Κανονισμός του Πανεπιστημίου, ο οποίος εξειδικεύεται για θέματα  σπουδών από τον Κανονισμό Σπουδών του Τμήματος.

Για θέματα που σχετίζονται με τις σπουδές των φοιτητών και τη διαχείριση παραπόνων των φοιτητών ισχύουν οι Κανονισμοί:
Κανονισμός Ακαδημαϊκών Συμβούλων
Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων

Close Menu