Γενική Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος έχει σχεδιασθεί για να προετοιμάζει στελέχη υψηλού επιπέδου για επιχειρήσεις και οργανισμούς, ικανά να αντιμετωπίζουν με επιτυχία την πολυπλοκότητα των σύγχρονων και μελλοντικών τεχνολογικών, οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων. Γι’ αυτό η έμφαση του προγράμματος σπουδών είναι στη διεπιστημονική ολοκλήρωση τεχνολογικών, οικονομικών και διοικητικών επιστημονικών κλάδων. Πιο συγκεκριμένα ο σκοπός του τμήματος είναι η δημιουργία στελεχών με βασικές γνώσεις διοικητικής επιστήμης πλαισιωμένες με γνώσεις και ικανότητες διαχείρισης και χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών αλλά και με τις απαραίτητες διοικητικές και ηγετικές ικανότητες. Με αυτό το μίγμα γνώσεων και ικανοτήτων θα μπορούν να λαμβάνουν και να υλοποιούν αποτελεσματικά στρατηγικές και λειτουργικές αποφάσεις οι οποίες από τη φύση τους απαιτούν διεπιστημονική προσέγγιση. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η διαφοροποίηση και η πρωτοτυπία του προγράμματος σπουδών του νέου Τμήματος είναι η ολοκλήρωση του σύγχρονου ποσοτικού και τεχνολογικού υπόβαθρου με τις αναπτυγμένες διοικητικές γνώσεις και ικανότητες που προσφέρει στους φοιτητές. Αυτό επιτρέπει στους απόφοιτους του Τμήματος να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας, αφού θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα πολυδιάστατα διοικητικά και επιχειρηματικά ζητήματα στο ραγδαίως μεταβαλλόμενο, έντονα ανταγωνιστικό και αναπτυγμένο τεχνολογικά περιβάλλον.

Οι απόφοιτοι του τμήματος με την ολοκλήρωση των σπουδών τους έχουν επιλέξει μία από τις ακόλουθες δύο κατευθύνσεις:

 • Στρατηγική, Επιχειρηματικότητα, και Ανθρώπινοι Πόροι και
 • Τεχνολογία και Συστήματα Πληροφοριών

Ενώ μελλοντικά οι κατευθύνσεις μπορούν να εξειδικευθούν περαιτέρω.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι επιστήμονες του διεπιστημονικού γνωστικού αντικειμένου της διοικητικής επιστήμης και της τεχνολογίας, έχουν δε όλες τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται από τις σύγχρονες επιχειρήσεις έτσι ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσουν αλλά και να αναπτύξουν μοντέρνες μεθόδους διοίκησης και διαχείρισης των επιχειρησιακών διαδικασιών βασισμένες στις υφιστάμενες αλλά και στις αναδυόμενες τεχνολογίες. Οι γνώσεις και δεξιότητες αυτές εντάσσονται στους εξής επιστημονικούς τομείς:

 • Προγραμματισμού Υπολογιστών
 • Βάσεων Δεδομένων και οι Διαδικτυακών εφαρμογών
 • Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης
 • Έμπειρων Συστημάτων και τα Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων
 • Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
 • Αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Ηλεκτρονικού εμπορίου και το ηλεκτρονικού επιχειρείν
 • Οικονομικών
 • Διοίκησης επιχειρήσεων, Διοίκησης Λειτουργιών, Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων
 • Μάρκετινγκ
 • Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ψηφιακό Μάρκετινγκ
 • Επιχειρηματική Στρατηγική
 • Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων / Οργανωσιακή Συμπεριφορά
 • Οργανωσιακή Ψυχολογία & Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων
 • Business Analytics
 • Διαχείριση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
 • Ποσοτικές Μέθοδοι στο Μάνατζμεντ
 • Ψηφιακή Οικονομία, Κοινωνική Ανάπτυξη και Διαχείριση Καινοτομίας
 • Internet και Νέα Ψηφιακά Κανάλια Διανομών και Πωλήσεων
 • Ανάλυση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής
 • Διοίκηση Πληροφοριακών και Τηλεπικοινωνιακών Πόρων/Συστημάτων
 • Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)
 • Διοίκηση Μεταφορών
 • Χρηματοοικονομική Μηχανική
 • Διοικητική των Πωλήσεων
 • Προγραμματισμός και Διαχείριση Έργων
 • Διαχείριση Διαδικασιών και Παραγωγής
 • Ανάλυση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Συστημάτων Τεχνολογίας
Close Menu