Συμμετοχή του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στο Primeathon 2024

Πριν από λίγες ημέρες το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας συμμετείχε με 4 προπτυχιακούς φοιτητές και τον Αν. Καθηγητή Γεώργιο Θερίου στο #Primeathon2024. Πρόκειται για έναν διεθνή διαγωνισμό 24 συνεχόμενων ωρών στον οποίο συμμετείχαν 40 φοιτητές από 8 πανεπιστήμια 8 διαφορετικών χωρών και πλήθος ακαδημαϊκών.

Ο διαγωνισμός που έχει ως θέμα το εργασιακό περιβάλλον το μέλλοντος, αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τους φοιτητές να συνεργαστούν σε online περιβάλλον με συνομήλικους τους από διαφορετικές χώρες και ειδικότητες. Μέσα από αυτήν τη διαπολιτισμική εμπειρία, ο στόχος είναι να ενισχύσουν τις σπουδές τους και να εκτεθούν σε ένα διεθνές περιβάλλον εργασίας.

Μερικά Testimonials φοιτητών μας:

Νικόλαος Κελγιώργης
“My participation at Hack Office 2024 was a game-changer for me. Collaborating with fellow innovators in a dynamic environment fueled my creativity and pushed me to new heights. The event provided a platform to network, learn, and showcase my skills, leading to valuable connections and opportunities. I’m grateful for the experience and the lasting impact it’s had on my professional journey.”

Γεωργία Μακαρατζή
“Participating in this 24-hour event has been a stimulating experience that has pushed me beyond my limits. From brainstorming sessions to coding throughout the night, every moment has been intense. Collaborating with other participants from different countries, we tackled challenges head-on, leveraging our diverse skills and perspectives to innovate solutions. Despite the intense time constraints, the spirit of teamwork and creativity prevailed (though not always), propelling us towards our goals. The hackathon has not only honed my technical skills but also taught me valuable lessons in problem-solving and perseverance. It has been an unforgettable journey of learning and growth.”

Εμμανουήλ Τσιομπάνογλου
As a returning participant in this year’s hackathon, I want to express my continued enthusiasm and satisfaction with the experience, which mirrors the joy I felt last year. The hackathon not only provided me with the chance to collaborate with individuals from diverse backgrounds and time zones but also immersed me in the rewarding process of teamwork aimed at accomplishing a project together. Engaging in the hackathon places us in a dynamic environment, fostering healthy competition among teams while pushing us to challenge our own capabilities and skills. I’m genuinely grateful for your involvement in this competition once again, and I eagerly anticipate the possibility of joining in again next year. Thank you for affording me this invaluable opportunity!

Close Menu