Οδηγίες εξετάσεων μαθημάτων της Εξεταστικής Περιόδου Σεπτεμβρίου 2020-2021


ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020-2021 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Οι εξετάσεις της Εξεταστικής Περιόδου Σεπτεμβρίου 2020-2021 θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως  σύμφωνα με τους παρακάτω γενικούς κανόνες:

  1. Χρόνος διεξαγωγής των εξετάσεων

Η εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2020-2021 θα διεξαχθεί στο χρονικό διάστημα από Δευτέρα 31 Αυγούστου 2021 έως και Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021.

  1. Τρόπος και μέσα διεξαγωγής των εξετάσεων

Για όλα τα μαθήματα, οι εξετάσεις θα διεξαχθούν αποκλειστικά εξ αποστάσεως έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Με συνδυασμό ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και προφορικής εξέτασης.

Η εξέταση θα πραγματοποιείται σε δύο διαδοχικές φάσεις:

ΦΑΣΗ 1η: Εξ’ αποστάσεως εξέταση μέσω ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών με τη χρήση ειδικού λογισμικού του Τμήματος (Πλατφόρμα eClass).

Η ταυτοποίηση του φοιτητή γίνεται με οπτική επαφή και επίδειξη της ταυτότητάς του πριν την έναρξη της εξέτασης. Η επιτήρηση καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης πραγματοποιείται από επαρκή αριθμό επιτηρητών με οπτική επαφή των φοιτητών μέσω του εργαλείου τηλεδιάσκεψης Google Meet του Τμήματος. Οι φοιτητές υποχρεούνται να διατηρούν ενεργή την κάμερα και το μικρόφωνό τους καθ΄ όλη τη διάρκεια της εξέτασης. Οι φοιτητές καλούνται να απαντήσουν μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα, σε μια σειρά ερωτήσεων αντλούμενες τυχαία από δεξαμενή ερωτήσεων αποθηκεμένων στη βάση δεδομένων του λογισμικού eClass. Οι απαντήσεις δίνονται ηλεκτρονικά μέσω του eClass και αποθηκεύονται στο σύστημα. Κατά τη παρούσα φάση υπάρχει δυνατότητα άμεσης εμφάνισης των αποτελεσμάτων και άμεσης βαθμολόγησης.

Η εξέταση δεν καταγράφεται ηλεκτρονικά. O εξεταζόμενος ενημερώνεται ως προς το ποιοι θα είναι παρόντες στην συνεδρία της εξέτασης και επίσης ενημερώνεται ότι η συνεδρία δεν καταγράφεται και ότι απαγορεύεται η εγγραφή της και από μέρους του. Οι φοιτητές θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν: κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο, λειτουργικά και έτοιμα για χρήση καθ΄ όλη τη διάρκεια της εξέτασης και να είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση αποσύνδεσης του φοιτητή από το εργαλείο τηλεδιάσκεψης Google Meet ή το eClass (για παράδειγμα, διακοπή της σύνδεσης στο Διαδίκτυο) θα πρέπει να επανασυνδεθεί τουλάχιστον εντός 5 λεπτών.

Ο διδάσκων έχει το δικαίωμα να αποκλείσει από την εξέταση κάποιον φοιτητή εάν παρατηρήσει ότι προκαλεί εσκεμμένες διακοπές της σύνδεσης ή άλλα προβλήματα.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης οι φοιτητές θα επιτηρούνται online από τους διδάσκοντες, με χρήση του εργαλείου Google Meet. Οι φοιτητές υποχρεούνται να διατηρούν ανοιχτά τα μικρόφωνα και τις κάμερές τους.

ΦΑΣΗ 2η: Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση.

Κατά τη φάση αυτή πραγματοποιείται προφορική εξέταση μόνο στους επιτυχόντες φοιτητές της 1ης Φάσης. Η διαδικασία πραγματοποιείται υποχρεωτικά μέσω του εργαλείου τηλεδιάσκεψης Google Meet που παρέχει το Τμήμα, με ενεργή κάμερα και μικρόφωνο από όλους τους φοιτητές και για όλη τη διάρκεια της εξέτασης. Η ταυτοποίηση του φοιτητή γίνεται με οπτική επαφή και επίδειξη της ταυτότητάς του πριν την έναρξη της εξέτασης.

Η εξέταση δεν καταγράφεται ηλεκτρονικά. Στην εξέταση θα πρέπει να συμμετέχουν ή να παρακολουθούν τουλάχιστον 3 άτομα ανά πάσα στιγμή τα οποία θα είναι συνδεδεμένα στο Google Meet. O εξεταζόμενος ενημερώνεται ως προς το ποιοι θα είναι παρόντες στην συνεδρία της εξέτασης και επίσης ενημερώνεται ότι η συνεδρία δεν καταγράφεται και ότι απαγορεύεται η εγγραφή της και από μέρους του. Οι φοιτητές θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν: κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο, λειτουργικά και έτοιμα για χρήση καθ΄ όλη τη διάρκεια της εξέτασης και να είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση αποσύνδεσης του φοιτητή από το εργαλείο τηλεδιάσκεψης Google Meet (για παράδειγμα, διακοπή της σύνδεσης στο Διαδίκτυο) θα πρέπει να επανασυνδεθεί τουλάχιστον εντός 5 λεπτών.

Ο διδάσκων έχει το δικαίωμα να αποκλείσει από την εξέταση κάποιον φοιτητή εάν παρατηρήσει ότι προκαλεί εσκεμμένες διακοπές της σύνδεσης ή άλλα προβλήματα.

Επιτυχόντες είναι οι φοιτητές που θα εξεταστούν επιτυχώς και στις δύο φάσεις της εξέτασης.

  • Με συνδυασμό ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και γραπτής εξέτασης.

Η εξέταση θα πραγματοποιείται σε δύο διαδοχικές φάσεις:

ΦΑΣΗ 1η: Εξ’ αποστάσεως εξέταση μέσω ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών με τη χρήση ειδικού λογισμικού του Τμήματος (Πλατφόρμα eClass).

Η ταυτοποίηση του φοιτητή γίνεται με οπτική επαφή και επίδειξη της ταυτότητάς του πριν την έναρξη της εξέτασης. Η επιτήρηση καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης πραγματοποιείται από επαρκή αριθμό επιτηρητών με οπτική επαφή των φοιτητών μέσω του εργαλείου τηλεδιάσκεψης Google Meet του Τμήματος. Οι φοιτητές υποχρεούνται να διατηρούν ενεργή την κάμερα και το μικρόφωνό τους καθ΄ όλη τη διάρκεια της εξέτασης. Οι φοιτητές καλούνται να απαντήσουν μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα, σε μια σειρά ερωτήσεων αντλούμενες τυχαία από δεξαμενή ερωτήσεων αποθηκεμένων στη βάση δεδομένων του λογισμικού eClass. Οι απαντήσεις δίνονται ηλεκτρονικά μέσω του eClass και αποθηκεύονται στο σύστημα. Κατά τη παρούσα φάση υπάρχει δυνατότητα άμεσης εμφάνισης των αποτελεσμάτων και άμεσης βαθμολόγησης.

Η εξέταση δεν καταγράφεται ηλεκτρονικά. O εξεταζόμενος ενημερώνεται ως προς το ποιοι θα είναι παρόντες στην συνεδρία της εξέτασης και επίσης ενημερώνεται ότι η συνεδρία δεν καταγράφεται και ότι απαγορεύεται η εγγραφή της και από μέρους του. Οι φοιτητές θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν: κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο, λειτουργικά και έτοιμα για χρήση καθ΄ όλη τη διάρκεια της εξέτασης και να είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση αποσύνδεσης του φοιτητή από το εργαλείο τηλεδιάσκεψης Google Meet ή το eClass (για παράδειγμα, διακοπή της σύνδεσης στο Διαδίκτυο) θα πρέπει να επανασυνδεθεί τουλάχιστον εντός 5 λεπτών.

Ο διδάσκων έχει το δικαίωμα να αποκλείσει από την εξέταση κάποιον φοιτητή εάν παρατηρήσει ότι προκαλεί εσκεμμένες διακοπές της σύνδεσης ή άλλα προβλήματα.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης οι φοιτητές θα επιτηρούνται online από τους διδάσκοντες, με χρήση του εργαλείου Google Meet. Οι φοιτητές υποχρεούνται να διατηρούν ανοιχτά τα μικρόφωνα και τις κάμερές τους.

ΦΑΣΗ 2η: Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση.

Κατά τη φάση αυτή πραγματοποιείται γραπτή εξέταση μόνο στους επιτυχόντες φοιτητές της 1ης Φάσης. Η διαδικασία πραγματοποιείται υποχρεωτικά μέσω του εργαλείου τηλεδιάσκεψης Google Meet που παρέχει το Τμήμα, με ενεργή κάμερα και μικρόφωνο από όλους τους φοιτητές και για όλη τη διάρκεια της εξέτασης και του εργαλείου ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eClass. Η ταυτοποίηση του φοιτητή γίνεται με οπτική επαφή και επίδειξη της ταυτότητάς του πριν την έναρξη της εξέτασης. H διανομή των θεμάτων στους φοιτητές γίνεται μέσω της πλατφόρμας eClass. H απάντηση του φοιτητή δίνεται σε χαρτί Α4. Ο φοιτητής ψηφιοποιεί ευκρινώς την απάντησή του με οποιονδήποτε διαθέσιμο τρόπο και ανεβάζει το αντίστοιχο αρχείο σύμφωνα με τις οδηγίες του διδάσκοντα στην πλατφόρμα eClass, εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στους κανόνες της εξέτασης του μαθήματος.

Η εξέταση δεν καταγράφεται ηλεκτρονικά. Στην εξέταση θα πρέπει να συμμετέχουν ή να παρακολουθούν τουλάχιστον 3 άτομα ανά πάσα στιγμή τα οποία θα είναι συνδεδεμένα στο Google Meet. O εξεταζόμενος ενημερώνεται ως προς το ποιοι θα είναι παρόντες στην συνεδρία της εξέτασης και επίσης ενημερώνεται ότι η συνεδρία δεν καταγράφεται και ότι απαγορεύεται η εγγραφή της και από μέρους του. Οι φοιτητές θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν: κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο, λειτουργικά και έτοιμα για χρήση καθ΄ όλη τη διάρκεια της εξέτασης και να είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση αποσύνδεσης του φοιτητή από το εργαλείο τηλεδιάσκεψης Google Meet (για παράδειγμα, διακοπή της σύνδεσης στο Διαδίκτυο) θα πρέπει να επανασυνδεθεί τουλάχιστον εντός 5 λεπτών.

Ο διδάσκων έχει το δικαίωμα να αποκλείσει από την εξέταση κάποιον φοιτητή εάν παρατηρήσει ότι προκαλεί εσκεμμένες διακοπές της σύνδεσης ή άλλα προβλήματα.

Ο διδάσκων διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε προφορική εξ αποστάσεως εξέταση, σύμφωνα με τους κανόνες της 2ης φάσης του τρόπου εξέτασης α, σε όσους εξεταζόμενους κρίνει σκόπιμο.

Επιτυχόντες είναι οι φοιτητές που θα εξεταστούν επιτυχώς και στις δύο φάσεις της εξέτασης.

  • Με προφορική εξ αποστάσεως εξέταση

Η διαδικασία πραγματοποιείται υποχρεωτικά μέσω του εργαλείου τηλεδιάσκεψης Google Meet που παρέχει το Τμήμα, με ενεργή κάμερα και μικρόφωνο από όλους τους φοιτητές και για όλη τη διάρκεια της εξέτασης. Η ταυτοποίηση του φοιτητή γίνεται με οπτική επαφή και επίδειξη της ταυτότητάς του πριν την έναρξη της εξέτασης.

Η εξέταση δεν καταγράφεται ηλεκτρονικά. Στην εξέταση θα πρέπει να συμμετέχουν ή να παρακολουθούν τουλάχιστον 3 άτομα ανά πάσα στιγμή τα οποία θα είναι συνδεδεμένα στο Google Meet. O εξεταζόμενος ενημερώνεται ως προς το ποιοι θα είναι παρόντες στην συνεδρία της εξέτασης και επίσης ενημερώνεται ότι η συνεδρία δεν καταγράφεται και ότι απαγορεύεται η εγγραφή της και από μέρους του. Οι φοιτητές θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν: κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο, λειτουργικά και έτοιμα για χρήση καθ΄ όλη τη διάρκεια της εξέτασης και να είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση αποσύνδεσης του φοιτητή από το εργαλείο τηλεδιάσκεψης Google Meet (για παράδειγμα, διακοπή της σύνδεσης στο Διαδίκτυο) θα πρέπει να επανασυνδεθεί τουλάχιστον εντός 5 λεπτών.

Ο διδάσκων έχει το δικαίωμα να αποκλείσει από την εξέταση κάποιον φοιτητή εάν παρατηρήσει ότι προκαλεί εσκεμμένες διακοπές της σύνδεσης ή άλλα προβλήματα.

  • Με συνδυασμό εργασιών και προφορικής εξέτασης.

Η εξέταση θα πραγματοποιείται σε δύο διαδοχικές φάσεις:

ΦΑΣΗ 1η: Ανάθεση εργασιών.

Ο διδάσκων του μαθήματος αναθέτει με ηλεκτρονικό μέσο τα θέματα γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων στους φοιτητές, ορίζοντας καταληκτική ημερομηνία υποβολής καθώς και το ηλεκτρονικό μέσο υποβολής. Οι εργασίες μπορεί να είναι ατομικές ή ομαδικές. Όλες οι εργασίες που θα παραλαμβάνονται θα πρέπει να ελέγχονται για πιθανή λογοκλοπή με το λογισμικό Turnitin που παρέχει το ίδρυμα.

ΦΑΣΗ 2η: Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση.

Κατά τη φάση αυτή πραγματοποιείται προφορική εξέταση μόνο στους φοιτητές που κατέθεσαν εργασία ή/και άσκηση στην 1ης Φάση. Η διαδικασία πραγματοποιείται υποχρεωτικά μέσω του εργαλείου τηλεδιάσκεψης Google Meet που παρέχει το Τμήμα, με ενεργή κάμερα και μικρόφωνο από όλους τους φοιτητές και για όλη τη διάρκεια της εξέτασης. Η ταυτοποίηση του φοιτητή γίνεται με οπτική επαφή και επίδειξη της ταυτότητάς του πριν την έναρξη της εξέτασης.

Η εξέταση δεν καταγράφεται ηλεκτρονικά. Στην εξέταση θα πρέπει να συμμετέχουν ή να παρακολουθούν τουλάχιστον 3 άτομα ανά πάσα στιγμή τα οποία θα είναι συνδεδεμένα στο Google Meet. O εξεταζόμενος ενημερώνεται ως προς το ποιοι θα είναι παρόντες στην συνεδρία της εξέτασης και επίσης ενημερώνεται ότι η συνεδρία δεν καταγράφεται και ότι απαγορεύεται η εγγραφή της και από μέρους του. Οι φοιτητές θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν: κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο, λειτουργικά και έτοιμα για χρήση καθ΄ όλη τη διάρκεια της εξέτασης και να είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση αποσύνδεσης του φοιτητή από το εργαλείο τηλεδιάσκεψης Google Meet (για παράδειγμα, διακοπή της σύνδεσης στο Διαδίκτυο) θα πρέπει να επανασυνδεθεί τουλάχιστον εντός 5 λεπτών.

Ο διδάσκων έχει το δικαίωμα να αποκλείσει από την εξέταση κάποιον φοιτητή εάν παρατηρήσει ότι προκαλεί εσκεμμένες διακοπές της σ ή άλλα προβλήματα.

Επιτυχόντες είναι οι φοιτητές θα εξεταστούν επιτυχώς στη 2η φάση της εξέτασης.

  1. Διαδικασία εξέτασης

Οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν λίγες ημέρες πριν από την εξέταση ότι θα λάβουν μέρος σε αυτή και συναινούν. Διαφορετικά η συμμετοχή τους δεν θα είναι δυνατή.

Για όλους τους τρόπους εξέτασης, οι φοιτητές υποχρεούνται να διαθέτουν κάμερα, ηχεία (όχι ακουστικά) και μικρόφωνο, λειτουργικά και έτοιμα για χρήση καθ΄ όλη τη διάρκεια της εξέτασης. Υποχρεούνται επίσης να είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας σύνδεση που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της εξέτασης (μετάδοση και λήψη video και ήχου σε πραγματικό χρόνο). Η ποιότητα του ήχου και της εικόνας θα πρέπει να είναι κατάλληλες ώστε να είναι δυνατή η αναγνώριση και η επικοινωνία τους με τους εξεταστές. Κάθε φοιτητής υποχρεωτικά χρησιμοποιεί τον ιδρυματικό λογαριασμό email και ηλεκτρονικών υπηρεσιών που του έχει αποδοθεί από το Τμήμα. Η τήρηση των τεχνικών προϋποθέσεων εξέτασης από τη μεριά του φοιτητή, είναι αποκλειστική ευθύνη του φοιτητή. Η μη τήρηση των προϋποθέσεων επιφέρει αποκλεισμό από την εξέταση.

Ο εξεταζόμενος κατά τη διάρκεια της εξέτασης, θα πρέπει να βρίσκεται μόνος, σε δωμάτιο επαρκώς φωτιζόμενο και δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψει τον χώρο για οποιονδήποτε λόγο. Επίσης θα πρέπει να επικρατεί ησυχία στον χώρο για να μην ενοχλούνται οι υπόλοιποι συμμετέχοντες, δεδομένου ότι κατά την διάρκεια των εξετάσεων όλα τα μικρόφωνα θα είναι ανοιχτά. Γενικά η παρουσία και η συμπεριφορά του εξεταζόμενου πρέπει να είναι ανάλογη με αυτήν της δια ζώσης εξέτασης. Σε περίπτωση όπου κάποιος φοιτητής δεν τηρήσει το σύνολο των παραπάνω απαιτήσεων αποκλείεται από τη διαδικασία εξέτασης.

Τους ιδιαίτερους κανόνες, απαιτήσεις και τον τρόπο βαθμολόγησης της εξέτασης του κάθε μαθήματος τους ορίζει ο διδάσκων ο οποίος υποχρεούται να τους αναρτήσει στο σύστημα eClass του Τμήματος.

 4. Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εισήγηση του Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ιδρύματος, απόφαση Δ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε. αριθμ. 59181/Ζ1/19-5-2020 (ΦΕΚ 1935/20-05-2020) τΒ΄, το Τμήμα αποφάσισε να μην χρησιμοποιηθεί μέθοδος εξέτασης η οποία απαιτεί καταγραφή, τήρηση και επεξεργασία της εικόνας των φοιτητών κατά την εξέταση, καθώς θεωρήθηκε ότι εγείρει περισσότερα θέματα προσωπικών δεδομένων παρά συνεισφέρει στο αδιάβλητο και την αξιοπιστία των εξετάσεων. Θα καταγραφούν μόνο τα ελάχιστα προσωπικά δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα για τη διασύνδεση στο δίκτυο, όπως το όνομα χρήστη, η IP διεύθυνση του υπολογιστή, η ημερομηνία και η ώρα της σύνδεσης. Το ηλεκτρονικό αρχείο που εμπεριέχει το ηλεκτρονικό γραπτό του φοιτητή θα αποθηκευτεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί φυσικών εγγράφων στις ασφαλείς υποδομές του Τμήματος. Το Τμήμα σε καμία περίπτωση δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα με αυτοματοποιημένο τρόπο και δεν προβαίνει στη δημιουργία προφίλ. Η συμμετοχή των φοιτητών στην εξ αποστάσεως εξέταση δεν αναιρεί́ το δικαίωμα πρόσβασης στο ηλεκτρονικό γραπτό τους, όπως αυτό ισχύει στη διεξαγωγή εξετάσεων με φυσική παρουσία. Το δικαίωμα της διαγραφής των προσωπικών δεδομένων ασκείται εφόσον δεν περιορίζεται από τις ισχύουσες νομικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις του πανεπιστημίου.

Το αρχείο καταγραφής συμμετεχόντων του συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, αποτελεί το αποδεικτικό συμμετοχής των φοιτητών στην εξέταση.

  1. Αξιοπιστία και αδιάβλητο των εξετάσεων

Η ταυτοπροσωπία και η επιτήρηση των φοιτητών που συμμετέχουν σε εξ αποστάσεως γραπτές εξετάσεις, πραγματοποιείται με οπτική επαφή από ικανό αριθμό επιτηρητών καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος εξεταζόμενος αποσυνδεθεί από το διαδίκτυο ή χαθεί η οπτική επαφή μαζί του, τότε ανάλογα με την κρίση του εξεταστή, μπορεί να διακοπεί η εξέτασή του. Ο βαθμός αξιοπιστίας των εξετάσεων αυξάνει με τη διάθεση στους εξεταζόμενους, του απολύτως απαραίτητου χρόνου για να απαντήσουν τα θέματα, με τη δημιουργία ψηφιακού αρχείου και ανάρτηση του στο eclass σε σύντομο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα και τη διάθεση των θεμάτων τμηματικά όπου αυτό είναι εφικτό. Ο εξεταζόμενος ψηφιοποιεί και παραδίδει υποχρεωτικά χειρόγραφο γραπτό προκειμένου να είναι δυνατή η ταυτοποίηση του γραφικού χαρακτήρα.

Κατά τις προφορικές εξετάσεις ο διδάσκων εξασφαλίζει ότι δεν θα παρευρίσκεται μόνος του με τον εξεταζόμενο φοιτητή. Απαγορεύεται η καταγραφή ή δημοσίευση ή ανάρτηση σε ιστοσελίδες ή κοινοποίηση σε τρίτους, ή μετάδοση ή διανομή με οποιοδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε, του συνόλου ή μέρους της εξεταστικής διαδικασίας με ηλεκτρονικά μέσα, γεγονός ο οποίο αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.

Στο σύνολο των τρόπων εξέτασης των μαθημάτων του Τμήματος, συμμετέχει πάντοτε είτε η διαδικασία της προφορικής εξέτασης, είτε ο συνδυασμός οπτικής επιτήρησης και ταυτοποίησης του γραφικού χαρακτήρα ώστε να διασφαλιστεί το αδιάβλητο των εξετάσεων.

Ο πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Δρ. Μαρδύρης Βασίλειος

 

Close Menu