Κατατακτήριες Εξετάσεις 2020-2021

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, οι κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σε Τμήματα ή Σχολές των Α.Ε.Ι. θα πραγματοποιηθούν κατ’ εξαίρεση κατά το χρονικό διάστημα από 19 έως 31 Μαΐου 2021.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ

Η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα  31 Μαΐου 2021.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ώρα                                  Μάθημα

10:00-12:00     Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων

12:00-13:30     Προγραμματισμός Υπολογιστών

13:30-15:00      Γενικά Μαθηματικά

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι/ες υπέβαλαν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την τεθείσα προθεσμία (1-15/11/2020).

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα ΕΡΑΤΩ (κτήριο της βιβλιοθήκης) με την τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων όπως εκάστοτε ισχύουν και τις σχετικές οδηγίες για την διοργάνωση των εξετάσεων, όπως καταγράφονται στη συνέχεια:

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ- ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας από όλους τους εμπλεκόμενους στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Οι εξεταζόμενοι θα προσέρχονται στις εξετάσεις 30 λεπτά νωρίτερα εκτός από την εξέταση του πρώτου μαθήματος που θα παρουσιασθούν μία ώρα νωρίτερα από την έναρξη της εξέτασης.

Οι εξεταζόμενοι πέραν των δύο στυλό και αριθμομηχανής, δεν επιτρέπεται να φέρουν τίποτε άλλο (σημειώσεις βιβλία κ.λ.π). Επίσης, δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους συσκευή κινητού τηλεφώνου καθώς και οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό μέσο μετάδοσης ή λήψης δεδομένων.

Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του.

Επισημαίνεται τέλος ότι σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον α/α 9 της παρ. 1Β του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.26380/23.4.2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1682) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας», η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 8, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της της άνω ΚΥΑ. Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή τον διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο.»

Όμοια υποχρέωση υφίσταται για κάθε είδους προσωπικό που απασχολείται με φυσική παρουσία κατά τη διενέργεια των εξετάσεων.

Close Menu