Ανακοίνωση – Προκήρυξη για την εκπονήση Διδακτορικών Διατριβών

Καβάλα, 20-05-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

Η Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στη συνεδρίασή της 23ης Απριλίου του 2021, αποφάσισε την προκήρυξη δύο (2) θέσεων Υποψήφιων Διδακτόρων στα παρακάτω γνωστικά πεδία:

 1. Τεχνικές εξόρυξης δεδομένων και επιχειρηματικής ευφυΐας (με έμφαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο)

(Υπεύθυνος κ. Μαδυτινός Δημήτριος, Καθηγητής, dmadi@mst.ihu.gr)

 1. Μοντελοποίηση και προσομοίωση συστημάτων με κβαντικούς υπολογιστές

(Υπεύθυνος κ. Μαρδύρης Βασίλειος, Αν. Καθηγητής, mardiris@mst.ihu.gr)

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά, είτε μέσω ταχυδρομείου ή Courier μέχρι και την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (κα. Βεργοπούλου Όλγα, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστημιούπολη Καβάλας, Άγιος Λουκάς, Τ.Κ. 654 04 Καβάλα, τηλ.: 2510 462 310, email. secretary@mst.ihu.gr ):

 • Σχετική αίτηση (http://www.mst.ihu.gr/wpcontent/uploads/2021/05/Ypodeigmaaitisis.docx)
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφα των τίτλων σπουδών. Στην περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Ιδρύματα της αλλοδαπής, αυτοί πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
 • Βεβαιώσεις αναλυτικής βαθμολογίας για κάθε τίτλο σπουδών.
 • Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.
 • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, βεβαιώσεις σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας.
 • Έκθεση ιεραρχημένων ερευνητικών και προτεραιοτήτων, σε περίπτωση που ο υποψήφιος υποβάλλει αίτηση για περισσότερες από μία θέσεις της προκήρυξης.
 • Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
 • Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές αναγνωρισμένου ιδρύματος της ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Δύο φωτογραφίες.
 • Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με το σχετικό αρχείο προτύπου που συνοδεύει την παρούσα προκήρυξη.

Οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής, οι πρόσθετες υποχρεώσεις των Υποψηφίων Διδακτόρων, οι ρήτρες, τα παραδοτέα και τα χρονικά περιθώρια περάτωσης των διατριβών των Υποψηφίων Διδακτόρων αναφέρονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (Τεύχος Β’ ΦΕΚ 3694/03.09.2020) (http://www.mst.ihu.gr/wp-content/uploads/2021/02/FEK-Phd.pdf), ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας προκήρυξης. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή στους υπεύθυνους καθηγητές των παραπάνω γνωστικών πεδίων.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Αν. Καθ. Δρ. Βασίλειος Α. Μαρδύρης

Συνημμένα αρχεία

Υπόδειγμα Προσχεδίου Διδακτορικής Διατριβής

Ανακοίνωση – Προκήρυξη για την εκπονήση Διδακτορικών Διατριβών

Close Menu